ลองตอบคำถามทางการเมือง

นโยบายของ Workers’ Party เกี่ยวกับปัญหา economic

ผู้สมัคร

หัวข้อ

เศรษฐกิจ  ›  สังคมที่อยู่อาศัย

ควรระดมทุนเพื่อที่อยู่อาศัยของสังคมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่?

  ข้อความสาธารณะใช่

เศรษฐกิจ  ›  ค่าบริการน้ำ

ควรยกเลิกค่าธรรมเนียมน้ำหรือไม่?

  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

เศรษฐกิจ  ›  สวัสดิการ

หากข้อ จำกัด ด้านสวัสดิการสังคมในปัจจุบันมีข้อ จำกัด น้อยลงหรือมากน้อยเพียงใด?

  ข้อความสาธารณะน้อยลง


ความเชื่อทางการเมืองของคุณมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของ Workers’ Party อย่างไร ทำ แบบทดสอบทางการเมือง เพื่อหาคำตอบ

ภาษาไทย